Nakúp ešte za 30,00  a získaš poštovné zdarma.

Košík

Žiadne produkty v košíku.

Ochrana osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia pri používaní nášho internetového portálu (www.bibistore.sk ) je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov. Zodpovedná za ochranu osobných údajov tohto internetového portálu je spoločnosť: Zorti s. r.o., Na Priehon 875/2a, 949 05 Nitra – Dolné Krškany,IČO: 54 788 145

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je určené všetkým osobám, ktoré majú v úmysle navštíviť alebo užívať náš internetový portál. Určené je však hlavne zmluvným odberateľom a ďalším obchodným partnerom spoločnosti Zorti s r.o., ktorí spĺňajú podmienky pridelenia prístupu do predajného systému portálu prostredníctvom vstupného hesla.

 

 1. Bezpečnosť údajov

Spoločnosť Zorti s. r.o. prijala na ochranu Vašich osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našom internetovom portáli a ich používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich uchovanie v tajnosti.

 

 1. Používanie webovej stránky maloletými osobami

Upozorňujeme na to, že všetky on-line nástroje na našom internetovom portáli, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili 16. rok veku. Použitie on-line nástrojov a z toho vyplývajúce spracúvanie dát používateľmi pod touto vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je zakázané. Pokiaľ by napriek tomu došlo k spracúvaniu takýchto osobných údajov, zastavíme spracúvanie týchto údajov, hneď ako sa o tom dozvieme.

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ Zorti s r.o. spracúva Vaše osobné údaje za účelom uzatvorenie kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového portálu www.bibistore.sk.

vhodným spôsobom, splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a na marketingové účely.

Prevádzkovateľ Zorti. s r.o. spracúva osobné údaje kupujúcich najmä na nasledovný účel :

 

 1. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ Zorti. s.r.o spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

Ak používa portál neprihlásený užívateľ, nie sú po ňom žiadané žiadne dôverné informácie. Iniciálny rozsah údajov o kupujúcich, ktorí využívajú také časti portálu, ktoré sú chránené heslom, zodpovedajú informáciám vyplývajúcich zo základných kontaktných údajov dealerských zmlúv. Pokiaľ kupujúci využíva aj funkcie pre zdieľanú prácu na portáli v rámci jednej spoločnosti, potom sú vyžadované aj údaje o ďalších osobách, ktorým je toto oprávnenie poskytované.

Prevádzkovateľ Zorti s r.o. spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:

titul,meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje (tel. č., fax, e-mail)

Tieto údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktné údaje sú potrebné pre identifikáciu užívateľov, ktorým sú umožnené kroky s príslušnými obchodne právnymi dôsledkami (napr. objednávka tovaru, reklamácie, atď.)

Za účelom optimalizácie procesov spojených s nákupom a dodávkou tovaru môžu byť na portáli uchovávané aj ďalšie špecifické údaje (napr. dodacie adresy)

V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 4 ods. 1) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

 

 1. Ako spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

 

 1. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 13 Zákona č.18/2018 Z. z.- Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bez súhlasu dotknutej osoby. To znamená, že všetky osobné údaje, ktoré sú v rámci prevádzky portálu nazhromaždené, sú určené výhradne pre účely plnenia záväzkov, ktoré vyplývajú zo zmluvných ustanovení medzi prevádzkovateľom a kupujúcimi.

Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.

Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú poskytnuté tretej osobe (napr.dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú poskytnuté tretej osobe (napr. účtovníkovi, programátorovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a z osobitných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely marketingu so súhlasom dotknutej osoby v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely pri registrácii na internetovej stránke www.bibistore.sk, pri prihlásení sa k odberu noviniek alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v

lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 

8.Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

Prevádzkovateľ Zorti s r.o. poskytuje získané osobné údaje o kupujúcich tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Vsúlade suvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje okupujúcich v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, e-mail, a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu.

Prevádzkovateľ Zorti s r.o. je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvané so

súhlasom dotknutej osoby na účely marketingu a vernostného programu tretej osobe v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Prevádzkovateľ Zorti. s r.o. je oprávnený poskytnúť údaje dotknutých osôb sprostredkovateľovi v súlade s § 34 Zákona č.18/2018 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

 

 1. Zverejnenie osobných údajov

Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.

 

 1. Poučenie o právach dotknutej osoby

Každá dotknutá osoba, osobné údaje ktorej sa spracúvajú, má právo:

 

Právo na prístup k osobným údajom

Podľa § 21 Zákona č.18/2018 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a

doplnení niektorých zákonov bude mať dotknutá osoba právo na prístup k osobným

údajom, ktoré zahŕňa jednak právo získať od spoločnosti Zorti s r.o:

potvrdenie, či spracúva osobné údaje,

informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracúvania, o 
existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu , práve podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ, v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov.

Právo na opravu nesprávnych údajov

Podľa § 22 Zákona č.18/2018 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude mať dotknutá osoba právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom bude spoločnosť Zorti s r.o. spracúvať zákazník spoločnosti Zorti  s r.o., má tiež povinnosť oznamovať zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo. Zároveň je povinný nám poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o ňom spracúvame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti.

Právo na výmaz

Podľa § 23 Zákona č.18/2018 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude mať dotknutá osoba právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak spoločnosť nepreukáže oprávnené dôvody pre spracúvanie týchto osobných údajov. Spoločnosť Zorti s r.o. má nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie alebo vymazania osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané.

Právo na obmedzenie spracúvania

Podľa § 24 Zákona č.18/2018 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude mať dotknutá osoba do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracúvania, ak bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracúvania alebo ak podá námietku proti ich spracúvaniu.

Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenie spracúvania

Podľa § 25 Zákona č.18/2018 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude mať dotknutá osoba právo na oznámenie zo strany spoločnosti Zorti s.r.o. v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, budeme informovať jednotlivého príjemcu, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti dotknutej osoby môžeme poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa § 26 Zákona č.18/2018 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude mať dotknutá osoba právo na prenosnosť údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti Zorti s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať spoločnosť Zorti s r.o. o poskytnutie týchto údajov inému prevádzkovateľovi.

Ak nám v rámci zmluvy alebo na základe súhlasu poskytne dotknutá osoba osobné údaje a ich spracúvanie sa vykonáva automatizovane, má právo od nás získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, môžeme údaje odovzdať aj Vami určenému prevádzkovateľovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného prevádzkovateľovi a bude možné ju autorizovať.

V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno vašej žiadosti vyhovieť.

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Podľa § 27 Zákona č.18/2018 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude mať dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti Zorti. s r.o.

V prípade, že spoločnosť Zorti. s r.o. nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, spoločnosť Zorti. s r.o. spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25. 5. 2018 Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. Každá zmena bude bezodkladne publikovaná na našom internetovom portáli.

 

 1. Identifikačné a kontaktné údaje

Zodpovedný: Zorti. s r.o.,Na Priehon 875/2a, 949 05 Nitra- Dolné Krškany

IČO: 54 788 145

IČ DPH: SK 2121783312

e-mail: info@bibistore.sk

Web : www.bibistore.sk

 

Sme dvaja mladí rodičia, ktorí sa rozhodli priniesť na trh kvalitné oblečenie z organickej BIO bavlny. Chceme dopriať úžasný pocit z nosenia a každodenné pohodlie nielen svojim ratolestiam, ale ponúknuť ho aj vašim deťom.

Osobný odber

Bibistore.sk
Na Priehon 875/2a, 949 05
Nitra – Dolné Krškany

babycosy organicke oblecenie
V tvojom košíku nemáš zatiaľ žiadne produkty.
Nakúp ešte za 30,00  a získaš poštovné zdarma.