Nakúp ešte za 30,00  a získaš poštovné zdarma.

Košík

Žiadne produkty v košíku.

Blog

Pravidlá súťaže na Facebooku

Pod­robné pra­vidlá sú­ťaží, ktoré prebiehajú na facebookovej stránke Bibistore.sk

 1.  Zá­kladné in­for­má­cie

1.1 Or­ga­ni­zá­tormi sú­ťaží je spo­loč­nosť Zorti s.r.o., so sídlom: Na Priehon 875/2A 949 05 Nitra, Slovensko, IČO: 54788145. Zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 57945/N, (ďa­lej len „or­ga­ni­zá­tor“) ako pre­vádz­ko­va­te­ľ internetového obchodu bibistore.sk.

1.2 Ná­zov sú­ťaží je „SÚŤAŽ“ (ďa­lej aj ako „sú­ťaž“).

1.3 Sú­ťaže sa konajú v ob­dobí, ktoré je uvedené v konkrétnom statuse pri konkrétnej súťaži.

1.4 Sú­ťaž nie je spon­zo­ro­vaná, odo­brená ani ria­dená spo­loč­nos­ťou Facebook a nemá s ňou žia­den vzťah. Facebook nemá voči sú­ťa­žia­cemu žiadne zá­väzky.

1.5 Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.

 1. Sú­ťa­žiaci

2.1 Sú­ťa­žia­cim sa stáva fy­zická osoba s trva­lým byd­lis­kom alebo dl­ho­do­bým po­by­tom na území Slo­ven­skej re­pub­liky, ktorá sa za­pojí do sú­ťaže na facebookovej stránke https://www.facebook.com/bibistore.sk a v ter­míne určenom v konkrétnom statuse pri konkrétnej súťaži, označí člo­veka do ko­men­tára pod sú­ťažnú fo­to­gra­fiu a za­čne sle­do­vať ozna­čenú facebookovú stránku alebo stránky.

2.2 Sú­ťaže sa môžu zú­čast­niť iba osoby star­šie ako 15 ro­kov.

2.3 Zo sú­ťaže sú vy­lú­čení za­mest­nanci or­ga­ni­zá­tora a im blízke osoby v zmysle usta­no­ve­nia §116 zá­kona č. 40/1964 Zb. Ob­čian­sky zá­kon­ník v znení ne­skor­ších pred­pi­sov.

2.4 Vy­hlá­se­nie sú­ťaže bude zve­rej­nené na facebookovej stránke https://www.facebook.com/bibistore.sk, a to v konkrétny dátum, ktorý je uvedený pod konkrétnou súťažou.

 1. Pra­vidlá sú­ťaže

3.1  Každý sú­ťa­žiaci môže pri­dať pod sú­ťažný prís­pe­vok aj viac ko­men­tá­rov, ale vždy len s jednou ozna­če­nou oso­bou.

3.2 Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

3.3 Zo súťaže je vylúčený ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

3.4 Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.

3.5 Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

3.6 Or­ga­ni­zá­tor si vy­hra­dzuje právo vy­lú­čiť zo sú­ťaže ko­men­táre, ktoré:

 • zjavne nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom,
 • obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
 • obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe,
 • podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka viery a náboženstva, politického a iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
 • propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
 • ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
 • navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.,
 • sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
 • organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

3.3 Výherca súťaže bude určený losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže. Losovanie prebehne tzv. scrollovaním spomedzi všetkých komentárov.

 1. Vy­hlá­se­nie vý­her­cov a odo­vzdá­va­nie vý­hier

4.1 Vý­herca vy­hrá cenu, ktorá je zaradená do konkrétnej súťaže.

4.2 Or­ga­ni­zá­tor vy­koná vy­hlá­se­nie vý­hercu/výhercov zve­rej­ne­ním mena a priezviska vý­hercu/výhercov v poste facebookovej stránky https://www.facebook.com/bibistore.sk.

4.3 Vý­herca nie je opráv­nený po­stú­piť cenu inej osobe; tým však nie je ob­me­dzené jeho opráv­ne­nie vý­hru da­ro­vať po­tom, ako ju na­do­budne.

4.4 Do­ru­če­nie vý­hry sa bude re­a­li­zo­vať pro­stred­níc­tvom doručovacej služby v závislosti od dohody medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom; uspo­ria­da­teľ do­ru­čuje vý­hry vý­lučne na území SR.

4.5 . V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane, medzi nimi aj prijaté výhry do 350 eur.

 1. Os­tatné pod­mienky sú­ťaže

5.1 Sú­ťa­žiaci nie sú opráv­není po­ža­do­vať na­miesto vý­hry fi­nančné či aké­koľ­vek iné pl­ne­nie a ne­majú ná­rok na aké­koľ­vek iné pl­ne­nia zo strany or­ga­ni­zá­tora, než sú uve­dené v týchto pra­vid­lách.

5.2 O akých­koľ­vek re­kla­má­ciách či ná­miet­kach roz­ho­duje s ko­neč­nou plat­nos­ťou or­ga­ni­zá­tor. Or­ga­ni­zá­tor si vy­hra­dzuje právo bez náh­rady sú­ťaž skrá­tiť, od­lo­žiť, pre­ru­šiť alebo zru­šiť či jed­no­stranne zme­niť alebo do­pl­niť jej pra­vidlá po celú dobu jej trva­nia, a to tak, že zmenu vy­hlási or­ga­ni­zá­tor na we­bo­vej stránke https://bibistore.sk/, kde sú k dis­po­zí­cii platné a úplné pra­vidlá.

5.3 Or­ga­ni­zá­tor je opráv­nený kon­tro­lo­vať všetky pod­mienky pre účasť v sú­ťaži a v prí­pade sporu po­sú­diť a s ko­neč­nou plat­nos­ťou roz­hod­núť o akej­koľ­vek otázke spo­je­nej so sú­ťa­žou. Or­ga­ni­zá­tor si vy­hra­dzuje právo vy­ra­diť sú­ťa­žia­ceho zo sú­ťaže alebo sú­ťa­žia­cemu ne­odo­vzdať vý­hru, a to v prí­pade po­ru­še­nia pra­vi­diel sú­ťaže.

 1. Vy­hlá­se­nie sú­ťa­žia­ceho a  sú­hlas so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov

6.1 Účas­ťou v sú­ťaži sú­ťa­žiaci dob­ro­voľne ude­ľuje or­ga­ni­zá­to­rovi (pre­vádz­ko­va­te­ľovi v zmysle zá­kona o ochrane osob­ných úda­jov) sú­hlas so spra­co­va­ním svo­jich osob­ných úda­jov, ktoré or­ga­ni­zá­to­rovi po­sky­tol po­čas trva­nia sú­ťaže, ako aj v sú­vis­losti s prí­pad­ným odo­vzda­ním cien na účely za­ra­de­nia do sú­ťaže, jej vy­hod­no­te­nia a do­ru­če­nia vý­hry.

6.2 Sú­ťa­žiaci má právo po­ža­do­vať od pre­vádz­ko­va­teľa prí­stup k osob­ným úda­jom tý­ka­jú­cich sa dot­knu­tej osoby, právo na opravu osob­ných úda­jov, právo na vy­ma­za­nie osob­ných úda­jov a právo na ob­me­dze­nie spra­cú­va­nia osob­ných úda­jov, právo na­mie­tať spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov, ako aj  právo na pre­nos­nosť osob­ných úda­jov.

6.3. Pre­vádz­ko­va­teľ ucho­váva osobné údaje vý­hercu v roz­sahu a na dobu po­trebnú na do­ru­če­nie vý­hry, nie však dl­h­šie ako 1 me­siac.

6.4 Pre­vádz­ko­va­teľ po­skytne osobné údaje spro­stred­ko­va­te­ľom po­ve­re­ným sprá­vou svo­jej ins­ta­gra­mo­vej stránky.

6.5 Tento sú­hlas so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov je dob­ro­voľný. Od­vo­la­nie sú­hlasu po­čas trva­nia sú­ťaže je účinné oka­mi­hom jeho do­ru­če­nia or­ga­ni­zá­to­rovi a má za ná­sle­dok vy­lú­če­nie sú­ťa­žia­ceho zo sú­ťaže.

V Nitre dňa 17.12.2022                Bibistore 

Sme dvaja mladí rodičia, ktorí sa rozhodli priniesť na trh kvalitné oblečenie z organickej BIO bavlny. Chceme dopriať úžasný pocit z nosenia a každodenné pohodlie nielen svojim ratolestiam, ale ponúknuť ho aj vašim deťom.

Osobný odber

Bibistore.sk
Na Priehon 875/2a, 949 05
Nitra – Dolné Krškany

babycosy organicke oblecenie
V tvojom košíku nemáš zatiaľ žiadne produkty.
Nakúp ešte za 30,00  a získaš poštovné zdarma.